ทัวร์หลวงพระบางทุ่งไหหิน เชียงขวาง 5วัน 4คืน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LPB04

เที่ยวทุ่งไหหินเชียงขวางและหลวงพระบางเมืองมรดกโลก ชมทุ่งไหหิน ชมพระธาตุพูสี ชมวัดเชียงทอง ชมความงามน้ำตกตาดกวางสี

Share

 ทัวร์ทุ่งไหหิน หลวงพระบาง 5วัน 4คืน 
ราคา 9,900 บาท/ท่าน 8ท่าน 
ราคา 9,200 บาท/ท่าน 35 ท่าน


วันที่:1 หนองคาย-เวียงจันทร์-วังเวียง

06.30 น. รับคณะที่จุดนัดพบจังหวัดหนองคาย ทำภาระกิจส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหารเช้า (1)
08.30 น. เดินทางไปสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ยื่นเอกสาร ข้ามสพานมิตรภาพชมวิวสองฝั่งไทยลาวบ้านพี่เมืองน้อง
09.30 น. นมัสการ พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิลปะแบบล้านช้างชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และถ่ายรูป เลือก ชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่ายจากนั้น ชมประตูชัยซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2)
13.00 น. เดินทางมุ้งหน้าสู้เมืองวังเวียงสายน้ำซองไหลผ่านใสบริสุทธิ์ (กุ้ยหลินเมืองลาว)
16.00 น. ถึงวังเวียงพาคณะชมถ้ำจัง หินงอกหินย้อยอันงดงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ด้านบนถ้ำมองเห็นวิวเมืองวังเวียงและบรรยากาศโดยรอบ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (3) และเข้าที่พัก

วันที่:2 วังเวียง-ทุ่งไหหิน-เชียงขวาง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(4)
08.00 น. ออกเดินทางสู่เชียงขวาง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาสูงใหญ่ และท่านยังสามารถเห็นวิถีชีวิตของชาวลาวสูงสองข้างทางอีกด้วย
12.00 น. ถึงที่รับประทานอาหารเที่ยง (5)
16.00 น. นำท่านชมสถานทูตฝรั่งเศส จากนั้นชมทุ่งไหหินอันกว้างขวาง ซึ่งไหมีขนาดแตกต่างกันลูกเล็กลูกใหญ่สลับกันไปนับหมื่นๆไห จนถึงปัจจุบันนักโบราณคดีก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าไหทำขึ้นเพื่อสิ่งใด ท่านสามารถเก็บถาพจุใจ
18.00 น. รับประทาน อาหารเย็น (6)
19.00 น. เช็คอินเข้าที่พักพักผ่อนอย่างสบาย

วันที่ 3 : เชียงขวาง-ภูคูน-น้ำตกกวางสี-หลวงพระบาง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (7)
08.00 น. นำท่านออกเดินทางจากเชียงขวางสู่เมืองภูคูน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (8) ที่กิ่วกะจำ พร้อมบรรยากาศภูเขาสวยงาม
16.00 น. พาคณะไปชมน้ำตกตาดกวางสี ให้ชุ่มชื่นหายเหนือย น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่ สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม ซึ่งเป็นสายน้ำที่มีสีเขียวมรกต จากนั้นมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง
18.00 น. รับประทาน อาหารเย็น (9)  พร้อมเช็คอินเข้าที่พัก

วันที่ 4: ตักบาตรข้าวเหนียว-พระธาตุภูสี-พระราชวัง-วัดเชียงทอง-วัดวิชุน-ถ้ำติ่ง

05.30 น. นำคณะชมวัฒนธรรม การตักบาตรข้าวเหนียว(ถ้าทางคณะต้องการตักบาตร ข้าวเหนียวค่าใช้จ่าย ท่านล่ะ100 บาท)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (10)
08.30 น. พระราชวังหลวง พระราชวังที่เคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว เยี่ยมชมห้องต่างๆที่เจ้าชีวิตเคยออกว่าราชการมีหอพระบาง อยู่ด้านหน้าประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางประทานอภัยศิลปะเขมรที่มาของชื่อหลวงพระบาง
10.30 น. ชมวัดเชียงทองวัดที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง พินิจดูวิหารหลวงตะลึงกับความงามอันอ่อนช้อย ต้นศิลปะสกุลล้านช้างภายหลังได้รับการบูรณะสร้างเสริมใหม่อัญญมณีสุดยอดแห่งศิลปกรรมโดดเด่นยิ่งนักคล้ายพญาเหยี่ยวสยายปีกร่อนลงแตะพื้นดิน หอพุทธไสยาสน์อยู่ด้านข้างงดวามวิจิตรศิลปะไร้มายา(NAIVE AT) ที่หาชมได้ยากยิ่ง
11.30 น. ชม วัดวิชุล มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่าพระธาตุหมากโม สร้างขึ้นสมัยพระยาวิชุลราช ผู้อัญเชิญพระบางมาจากเมืองเชียงคำ เนื่องจากพระบางที่พระเจ้าฟ้างุ้มทูลขอจากพระยาอินทรปัตนคร กรุงกัมพูชาแสดงปาฏิหาริย์ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงต้องประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงคำก่อน
12.00 น. ทานข้าวกลางวัน (11)
13.45 น. เดินทางถึงท่าเรือบ้านสร้างไห เพื่อล่องเรือและชมบรรยากาศแม่น้ำโขงพร้อมชมถ้ำติ่งที่มีพระพุทธรูปนับหมื่อองค์
17.00 น. ชมยอดดอยพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้นผ่านดงดอกจำปาลาวกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยถึงยอดดอย เห็นตัวราชธานีเก่าโอบล้อมด้วยขุนเขาสมนามกล่าวขาน หลวงพระบางบ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง พร้อมกับชมตะวันลับฟ้าสวยงามที่สบน้ำดง
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (12) และเดินช็อปปิ้งตลาดมืดก่อนเข้าที่พัก

วันที่:5 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทร์-หนองคาย (สำหรับวันนี้เป็นการเดินทางกลับไม่มีโปรแกรมเที่ยวครับ)

05.00 น. เดินทางออกจากหลวงพระบาง มุ้งหน้าสู่วังเวียง
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า(13)
12.00 น. ถึงเมืองวังเวียง รับประทานอาหารเที่ยง (14)
16.00 น. ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง ช็อปปิ้งที่ดิวตี้ฟรี ในขณะที่รอเอกสาร
17.00 น. ข้ามฝั่งมาถึงไทย นำคณะรับประทานอาหารเย็น (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
18.30 น. ส่งคณะกลับ เดินทางโดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ
_________________________________________________________________________

อัตรานี้รวม

 • -อาหาร 14 มื้อ ตามที่ระบุไว้
 • -รถ+น้ำมัน
 • -เอกสารและค่าธรรมเนียม
 • -โรงแรมที่พัก 4 คืน 
 • -ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุ
 • -บริการน้ำดื่มของว่างระหว่างการเดินทาง
 • -วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท/ท่าน
อัตรานี้ไม่รวม
 • -ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • -VET 7%
 • -ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • -ทิปไกด์+คนขับ กำหนด 100บาท/คน/วัน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้