ทัวร์ลาวใต้ 3วัน 2คืน เริ่มจากอุบลราชธานี

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : LT02

นำท่านเปิดประสบการณ์แผ่นดินเพื่อนบ้านที่เต็มไปด้วยความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันงดงาม ลาวใต้มนต์เสน่แห่งดินแดนสายน้ำ

หมวดหมู่ : ทัวร์ลาวใต้

Share

เที่ยวลาวใต้ 3 วัน 2 คืน  เริ่มจาก อุบลราชธานี
ราคา 5,500 เดินทางด้วยรถตู้ COMMUTER  8 ท่าน
ราคา 5,200 เดินทางด้วยรถโค้ช VIP 40 ท่าน

  062-6869890 
 
ทัวร์ลาวใต้ ปี 2565  จองด่วนครับ!!!!!
  

วันที่ 1: อุบลฯ-ช่องเม็ก-ปากเซ-จำปาสัก-ปราสาทหินวัดภู

07.30 น. รับคณะที่สนามบินนานาชาติ และเดินทางไป
รับประท่านอาหารเช้า   1
09.45 น. ถึงด่าน ต.ม ช่องเม็ก ตรวจเอกสารก่อนข้ามสู้ สปป.ลาว และเดินชมสินค้าที่ดิวตี้ฟรีก่อนเดินทางสู่เมืองปากเซ ผ่านบ้านเรือนชนบทวิถีชีวิตชาวลาว 2 ข้างทาง ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและสะพานลาว-ญี่ปุ่น   
11.00 น. เช็คอินโรงแรมที่พัก
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 2 ในตัวเมืองปากเซ
13.00 น. เดินทางจากเมืองปากเซ ระยะทาง 45 กิโลเมตร เมืองเก่า จำปาสัก ชมสภาพเมืองเก่า นครจำปาสัก 2 ข้างทางเดินทางสู้ ปราสาทหินวัดภู หรือนักโบราณคดีเรียกว่า นครเสดถาปุระ ซึ่งเป็น
ปราสาทขอมยุคก่อนนครวัด อายุกว่า 1,000 ปี สร้างโดยกษัตริย์ขอหลายราชกาล ตั้งอยู่ที่ ภูเกล้า หรือ ลึงคบรรพต 
สัมผัสรอยอารยธรรมขอมจากลวดลายการแกะสลักหินรูป พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระกฤษณะ  นางอัปสร ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ แห่งที่ 2 ของลาว เมื่อปี พ.ศ. 2545
17.30 น.  กลับถึงปากเซ ชมทิวทัศยามเย็นในตัวเมืองและริมแม่น้ำโขง รับประทานอาหาร 3 จากนั้นส่งคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ในวันแรก ....ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2: ปากเซ-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง

07.00 น.  อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า 4 และออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 13 สายใต้ ระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร ถึงท่าเรือบ้านนากะสัง จากนั้นนั่งเรือ ลัดเลาะเกาะแก่ง ดอนต่างๆ เทียบท่า
บ้านดอนเดดเพื่อนั่งรถห้าแถวต่อไปยัง น้ำตกหลี่ผี มหานทีสีทันดอน 
12.00 น.  รับประทานอาหาร 5 ที่อาหารที่หลี่ผี
14.00 น.  เดินทางถึง น้ำตกคอนพะเพ็ง ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ จนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ซึ่งเกิดจากการลดระดับของชั้นหินและกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากกลางน้ำโขง ที่มีเพียงจุดเดียวของแม่น้ำสายนี้ที่เรือชนิดใดก็ไม่สามารถผ่านไปได้
เจ้ามหาชีวิตสุริยวงสา  เคยตรัสไว้ว่า  แก่งหลี่ผี คอนพะเพ็ง เปรียบเสมือนกำแพงเมืองต่อต้านข้าศึก
17.30 น.  กลับถึงปากเซ และรับประทานอาหารเย็น 6 ก่อนกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ....ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3: ปากเซ-ตาดเยือง-ตาดฟาน-ตาดผาส้วม

07.00 น.  อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า 7 และออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 16  สู่ที่ราบสูงเมืองปากซอง ไปยัง น้ำตกตาดเยือง ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และเดินทางต่อไปยัง
น้ำตกตาดฟาน ชมความงามของน้ำตกคู่แฝดที่ไหลมาจาก ภูเขาเทวดา2 แห่งตกมารวมกันในแอ่งระดับน้ำตกสูงถึง 120 เมตร
11.00 น.  เดินทางถึง อุทยานน้ำตกตาดผาส้วมเมืองบาเจียง ต้นตำนานวรรณกรรมรักอมตะ นางมะโรง ท้าวบาเจียง โศกนาฏกรรมรักสามเส้าของสาวลาวลุ่ม หนุ่มลาวเทิง และเศรษฐีจำปาสัก อันเป็นที่มา
ของชื่อ  ภูบาเจียง ภูมะโรง ภูสาเหล้า ตาดผาส้วม นอกจากนี้นำพาคณะชมวิถีชีวิตหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองที่ถูกรวบรวมเพื่อเป็นสื่อถ่ายทอดและต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
12.00 น.  รับประทานอาหาร 8
13.30 น.  นำคณะเข้าสู่  ตลาดดาวเรือง  ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองปากเซ ช๊อปปิ้งสินค้าหลากหลาย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายลาว เครื่องเงิน สินค้าอินโดจีน
15.30 น.  กลับถึงด่านช่องเม็ก ช๊อปปิ้งสินค้า ดิวตี้ฟรี ในขณะผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารผ่านด่าน ตม.ลาว-ไทย กลับถึงฝั่งไทย ส่งคณะที่สนามบิน อุบลราชธานี โชคดีทุกท่าน.
________________________________________________________________________

ราคานี้รวม

 • - ค่าที่พัก (โรงแรม2คืนพัก 2ท่าน/ห้อง
  - ค่าอาหารทุกมื้อ ( 8มื้อ)
  - น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
  - ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว
  - ค่าเรือข้ามลำน้ำโขง,มหานทีสีทันดร
  - ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000บาท
  - มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง (ไทย,ลาว )
  - ค่ารถ+น้ำมัน
  - ค่าเอกสารผ่านแดนรถ

ราคานี้รวม

 • -ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  -VAT 7%
  -ทิปไกด์ คนขับ 50 บาท/คน/วัน
  -ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

__________________________________________________________________________

น้ำตกคอนพะเพ็ง

สำหรับน้ำตกคอนพะเพ็งเป็นน้ำตกที่อยู่กลางแม่น้ำโขง ด้วนความยิ่งใหญ่ของน้ำตกแห่งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาท่องเที่ยวลาวใต้ หรือทัวร์ลาวใต้เป็นจำนวนมากมาย ทำให้ลาวใต้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
คอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่เกิดจากการลดระดับของชั้นหินทำให้แม่น้ำโขงไหลมาตกลงจนเกิดเป็นน้ำตกที่งดงามเป็นอย่างมาก สำหรับทัวร์ลาวใต้ยังเป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวมากมายที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ เรียกได้ว่าถ้าไม่มาน้ำตกคอนพะเพ็งแห่งนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงลาวใต้
การเดินทาง จากนครปากเซมาตามเส้นทางหมายเลข 13 ใต้ 160 กม. ก็จะเดินทางมาถึงน้ำตกคอนพะเพ็ง ท่านสามารถท่องเที่ยว ทัวร์ลาวใต้ 3วัน 2คืน หรือ ทัวร์ลาวใต้ 2วัน 1คืนได้
 
แหละนี่คือสถานที่แห่งสำคัญที่ไม่ควรพลาดในการทัวร์ลาวใต้กับน้ำตกคอนพะเพ็ง
_____________________________________________________________________

ปราสาทหินวัดภู

ปราสาทหินวัดพู เป็นโบราณสะถานที่ชาวลาวให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก  และได้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ในปี พ.ศ.2545 ทำให้ปราสาทหินเป็นสะถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของลาวใต้ หรือ ทัวร์ลาวใต้ จนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่สำคัญที่ไม่ควรพลาด ด้วยวิวทิศทัศที่สามารถขึ้นไปด้านบนตามบรรไดเพื่อขึ้นไปสักการะพุทธรูปซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาสะถานที่อันสำคัญของปราสาทแห่งนี้  นอกจากนี้ยังมีก้อนหินขนาดใหญ่ที่ถูกแกะสลักเป็นรูปช้างสามเศียรรวมถึงแท่นบูชายัญในอาณาขอมอีกด้วย  และบุญประจำปีปราสาทหินวัดพูจะถูดจัดขึ้นทุกปีอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับระยะทางจากปากเซมาปราสาทหินวัดพูมีระยะทาง 40 กม. เส้นทางเมืองจำปาสัก และนี่ก็คือปราสาทหินวัดพูมรดกโลก ทัวร์ลาวใต้ 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้