ทัวร์ฮานอย ฮาลองเบย์ เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือ แลนด์เวียดนาม

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : VIETNAM.N1

เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอยเมืองหลวงเวียดนาม ฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ทัวร์ฮานอย ทัวร์ฮาลองเบย์ 5วัน 4คืน ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์สัมผัสความงดงามของภูเขาหินปูนที่สลับซับซ้อนและชมถ้ำเทียนกุ่งชมหินงอกหินย้อยในอ่าวฮาลองเบย์

หมวดหมู่ : ทัวร์เวียดนาม

Share

เที่ยวเวียดนามเหนือ
านอย าลองเบย์
5 Day 4 Night

 

วันที่ 1 : นครพนม-ท่าแขก-ด่านจาลอ-เมืองวินห์

06.00 น. ทีมงานต้อนรับคณะที่นครพนม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (1)
08.00 น. ออกเดินทางสู่ด่านตรวจเข้าเมือง นครพนม ผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองนำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ข้ามแม่น้ำโขงสู่แขวง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ด่านท่าแขก จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ ออกเดินทางหมายเลข 13 ทางแยกเข้าถนนหมายเลข 8 เส้นทางผ่านป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์และมีความสวยงามของธรรมชาติ แวะ ชมทิวทัศน์ ภูผาม่าน ที่เป็นทะเลภูเขา รูปทรงแปลกตาและได้ชื่อว่าเป็น กุ้ยหลิน ของประเทศลาว
11.30 น. ด่านจาลอ ของเวียดนาม เพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเป็นที่น่าสังเกตว่า ที่ด่านจาลอของเวียดนามท่านจะได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) จากนั้นเป็น มุ่งสู่เมืองวินห์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศและเป็นบ้านเกิด โฮจิมินห์ อดีตผู้นำประเทศเวียดนามที่ประชาชนทั้งประเทศนับถือ ถึง เมืองวินห์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่โรงแรม MUONGTHANHVINH HOTEL หรือเทียบเท่า อยู่ในตัวเมือง

เย็น รับประทานอาหารเย็น(3)…….พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 : วิน-ฮาลองเบ-ดิงห์บินห์

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม(4) ออกเดินทางเดินทางสู่ ตำบลกิมเลี่ยน นำท่านชม บ้านเกิดอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จากนั้นเดินทางสู่ ฮาลองเบย์ เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 1 ระหว่างทางท่านสามารถชมโบสถ์ วิหารเก่า ชีวิตยามเช้า ๆ ของชาวเวียดนาม แวะพักที่ บิกต่ง ซึ่งได้รับฉายาว่า ฮาลองบก

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(5) บริเวณท่าเรือบิกด่ง เสร็จแล้วออกเดินทางสู่เมืองฮาลองเบย์
เย็นถึง เมืองฮาลองเบย์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่ CITYBAY HOTEL หรือ เทียบเท่า

ค่ำ รับประทานรอาหารค่ำที่ร้านอาหาร(6)….หลังอาหารช๊อปปิ้งตลาดกลางคืน อาทิเช่น มุกราคาถูก เป็นต้น

วันที่ 3 : ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำสวรรค์-กรุงฮานอย-ทะเลสาบคืนดา-วัดเนินหยก-การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (7)
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลอง นำท่าน ล่องเรือ (เรือเหมาเฉพาะกรุ๊ปของเรา) ชมความงดงามและบรรยากาศอันสุดแสนโรแมนติคของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งดิ่งชันเรียงรายกว่า 3,000 เกาะ และแวะชมความงามของถ้ำด่งเทียนกุง หรือ ถ้ำสวรรค์ ซึ่งมีหินงอกหินย้อยสวยงามตระการตา และชม เกาะไก่ชน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง

เที่ยง บริการอาหารกลางวันบนเรือแบบซีฟู๊ด (8) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม) ทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดใจกลางกรุงฮานอย ชม วัดเนินหยก      (วัดหง็อกเซิน) วัดที่สร้างอุทิศให้เต่า อยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งที่ถนน36 สาย เลือกซื้อสินค้าภายในบริเวณตลาดเมืองฮานอยตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(9) นำท่านชมการแสดง หุ่นกระบอกน้ำ ที่มีแห่งเดียวในโลกซึ่งได้มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งแสดงถึง เรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามและคติคำสอนที่แฝงอยู่ในการแสดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์และหาชมได้ที่นี่ที่เดียว โดยมีเนื้อเรื่องและการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจประกอบกับเสียงดนตรีประจำชาติ เข้าที่พักที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย SUNNY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : ฮานอย - สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จัตุรัสบาดิ่งห์-บ้านพัก-โฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดียว-วัดวันเหมียว-เมืองวินห์

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (10)
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิ่งห์ ชม สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และช่วงในเดือนตุลาคม-ธันวาคม จะปิดบริการ) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้สำหรับบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น นำท่านชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ของอดีตทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว นำท่านชม วัดวันเหมียว วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1090 ในสมัยพระเจ้าหลีไทโตง เพื่ออุทิศ ให้แก่ขงจื้อ ภายในบริเวณวัดเป็นที่ตั้งของ กว๊อก ดื่อ ยาม อันเป็นสถานศึกษาของเหล่าขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ในสมัยราชวงศ์ดรัน สถานศึกษานี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กว็อก ฮ็อก เวียน หรือวิทยาลัยแห่งชาติ วันเหมียว เป็นที่รู้จักในชื่อของวิหารวรรณกรรม เหนือประตูทางเข้าใหญ่ มีข้อความที่ขอร้องให้ผู้มาเยือนลงจากหลังม้า ก่อนที่จะเข้าไปภายในบริเวณที่กว้างใหญ่ ท่านจะได้ชมสิ่งที่น่าสนใจมากมายรวมทั้งแผ่นศิลาจารึกถึง 62 แผ่นที่หลงเหลืออยู่จากเดิมที่มีอยู่แล้วถึง 117 แผ่น แผ่นศิลาเหล่านี้จะได้จารึกชื่อพร้อมทั้งผลงานของบุคคลที่สำเร็จ การศึกษาระดับจอหงวนแต่ละรุ่น

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(11) หลังอาหาร ออกเดินทางสู่ เมืองวินห์
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(12) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MUONGTHANHDIENCHAU HOTELพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5 : วินห์-ท่าแขก-นครพนม

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (13)
นำท่านออกเดินทางสู่ด่านเกาแจว และด่านน้ำพราว ของลาว ตามเส้นทางเดิม และท่านจะได้ชมวิถีชีวิตสองข้างทางใน ตอนเช้าท่ามกลางไอหมอกซึ่ง ประกอบไปด้วยตลาดเช้าผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของเวียดนาม และลาว    นำท่านเดินทางต่อ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(14) ผ่านด่านชายแดนเวียดนาม ลาว ด่านจาลอ เดินทางสู่ ด่านท่าแขก  ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง นครพนม ทำพิธีตรวจเอกสารเข้าเมือง ส่งคณะที่หน้าด่านโชคดีที่ท่าน
หมายเหตุ  โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก
_________________________________________________________________

อัตรนี้รวม                                                                                                                         

-รวมค่ารถตู้/รถบัสปรับอากาศ ทีวี
-รวมโรงแรมค่าที่พัก 4 คืน พักห้องล่ะ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น
-รวมอาหาร 14 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
-รวมค่า มัคคุเทศนำเที่ยว
-รวมค่าธรรมเนียมเข้าชม
-ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
-ค่ารายการอาหารนอกเมนู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
-ค่าทิปคนขับรถและไกด์ กำหนด 100 บาท/วัน/ท่าน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้