ทัวร์คุนหมิงนั่งรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันทน์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KM01

ทริปท่องเที่ยวสุดฮิตด้วยการนั่งรถไฟจากเวียงจันทน์สู่จีนสิบสองปันนา คุณหมิง กับเส้นทางใหม่ที่กำลังมาแรงสุดๆ ด้วยระยะเวลาไม่นานก็ถึงจุดหมายปลายทาง นั่งรถไฟจากลาวไปจีน

หมวดหมู่ : จีน

Share

วันที่ 1: หนองคาย-เวียงจันทน์

16.00 น. รับคณะที่หนองคายทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว สู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่ง สปป.ลาว สู่ขั้นตอนผ่านด่านเข้าสู่แผ่นดิน สปป.ลาว
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น มื้อ1
18.30 น. ชมประตู้ชัย อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Monument) Victory Monument) สถาปัตยกรรมผสมผสานลาว ล้านช้าง กับฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติ ที่ เสียสละ เพื่อชาติบ้านเมืองมา ทุกยุค ทุกสมัย ชั้นบนสุดท่าน สามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง
19.30 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2: เวียงจันทน์-บ่เต็น-บ่หาร-คุนหมิง

 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า มื้อ2 จากนั้นเดินทางสู่สถานีรถไฟลาวจีน
07.40 น. เดินทางจากสถานีเวียงจันทน์สู่คุนหมิง เป็นเส้นทางรถไปใหม่โดยเป็นการสร้างระหว่างประเทศจีนและประเทศลาวสร้างขึ้นเพื่อการค้าและการท่องเที่ยว ใช้เวลาในการเดินทางสู่คุนหมิง 9-10 ชม
11.00 น. เดินทางถึงด่านบ่เต็น ผ่านขั้นตอนตรวจหนังสือเดินทาง และข้ามสู่ด่านจีนที่ด่านบ่หารและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเข้าสู่ประเทศจีน หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยรถไฟสู่คุนหมิง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง มื้อ3 บนรถไฟ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น มื้อ 4 บนรถไฟ
21.00 น. เดินทางถึงคุนหมิงเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน อันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ

วันที่ 3: วัดหยวนทง-สวนสาธารนะน้ำตก-ต้าลี่

เช้า - รับประทานอาหารเช้า มื้อ5 ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านสักการะพระพุทธชินราชจำลอง วัดหยวนทง จากนั้นชมน้ำตกคุนหมิงเป็นสวนสาธารนะขนาดใหญ่ น้ำตกมีความกว้าง 400 เมตร สูง 12.5 เมตร เบื้องล่างน้ำตกเป็นทะเลสาบ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง มื้อ6
บ่าย -  ออกเดินทางสู่เมืองต้าลี่ โดยรถไฟความเร็วสูง
เย็น - เดินทางถึงเมืองต้าลี่ รับประทานอาหารเย็น มื้อ7  หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

วันที่ 4: เมืองโบราณต้าลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองเก่าลี่เจียง

เช้า - รับประทานอาหารเช้า มื้อ8 ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “ต้าลี่กู่เฉิง” หรือ เมืองโบราณแห่ต้าลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของเมือง ไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่าและกำแพงเมืองโบราณ พร้อมชมหลักศิลาหนันเจา ซึ่งเป็นหลักศิลาจาลึกสูง 3 เมตร สร้างเมื่อปี ค.ศ. 766 ที่ได้บันทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจเอาไว้  จากนั้นนำท่านผ่านชมด้านนอก “ ซานถ่า ” หรือ เจดีย์3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลางมีความสูงถึง70 เมตรซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังจึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนาก าลังได้รับความนิยม สูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปีและได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปีค.ศ.1978 ก็ได้ ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7 – 10 กว่า 600 ชิ้น ใน องค์เจดีย์ นำท่านแวะ เลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ของฝากอันล้ำค่าที่ขึ้น ชื่อของจีน พาคณะอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตาม อัธยาศัย จากนั้นนำท่าน ชม วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำานานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดย แบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกราน เข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง
เที่ยง – รับประทานอาหารกลางวัน มื้อ9  
บ่าย - นำท่านโดยสารรถโค้ชสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาว หน่าซี ถือ เป็นชนกลุมน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเดินทางสู่ “สระน้ำมังกรดำ”ชมความงามของอุทยานที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใสสะอาดมากจนสามารถ สะท้อนภาพวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกให้เห็น ได้อย่างชัดเจนในวันที่ท้องฟ้าโปร่งใส ชมบ่อน้ำมังกร ต้นไม้ร่ำรวย ฯลฯ นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นจุดที่ท่านสามารถ มองเห็นยอดเขามังกรหยกได้อย่างงดงามและชัดเจนอีก ด้วย นำท่านชม เมืองเก่าลี่เจียง ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบ โบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้ชม เมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุย้อนหลังไปถึง ราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี ได้รับประกาศจากองค์การ ยูเนสโก้ให้เป็น “ เมืองมรดกโลก ” จากนั้นนำท่าน ชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราว เกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชม การสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธี ธรรมชาติ
เย็น – รับประทานอาหารเย็น มื้อ10  ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำคณะเข้าที่พัก

วันที่ 5: ภูเขำหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่) - อุทยานน้ำหยก – เมืองเก่าซู่เหอ

เช้า – รับประทานอาหารเช้า มื้อ11 ณ โรงแรมที่พัก เดินทางสู่“ภูเขาหิมะมังกรหยก” เปลี่ยนพาหนะเป็นรถ ภายในอุทยาน เพื่อเดินทางสู่ จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความ สูง 4,000 กว่าเมตร “นั่งกระเช้าใหญ่” ซึ่งท่านสามารถ สัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี อย่างใกล้ชิด ชม ทิวทัศน์และดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติบนจุด ที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอด เขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็น ลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของ ท้องฟ้าคล้ายมังกรขาวกำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยก

เที่ยง – บริการอาหารกลางวัน มื้อ12 ณ ภัตตาคาร หลังอาหารชมการ แสดง “IMPRESSION LIJIANG” โชว์อันยิ่งใหญ่โดยผู้ กำกับชื่อก้องโลก “จาง อวี้โหมว” ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะ มังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการ แสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่ง กายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่า ต่างๆของเมืองลี่เจียง บ่าย ชม “อุทยานน้ำหยก” สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียงสถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซีกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้ เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองมีชื่อว่ามังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่ สักการะบูชาของคนในพื้นที่ มีอายุมากกว่า 500 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าซู่เหอ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของ ลี่เจียง เป็นที่อยู่ของชนเผ่าน่าซีและถือเป็นหนึ่งเมืองเก่าที่มีชื่อเสียงของลี่เจียงที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีในอดีตเมืองซู่เหอแห่งนี้ถือเป็นเมืองสำคัญของการค้าขายสินค้าเครื่องหนัง และชา ของเส้นทางการค้าสายไหมใต้อิสระให้ท่าน ได้เดินชมบรรยากาศ เก็บภาพที่ระลึก หรือเลือกซื้อของฝากหลัง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองคุนหมิง โดย รถไฟ
เย็น – มีบริการอาหารเย็น มื้อ13 จากนั้นนำคณะเข้าที่พัก พักที่คุนหมิง

วันที่ 6:  ตลาดดอกไม้ – เมืองโบราณกวนตู้ – เชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)

เช้า – รับประทานอาหารเช้า มื้อ14 ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร นำท่าน ชมตลาดดอกไม้คุนหมิง

เที่ยง – รับประทานอาหารกลางวัน มื้อ15
บ่าย - ออกเดินทางสู่เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแบบเมืองโบราณที่ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าขายแบบจีนสมัยก่อน ให้อิสระท่านเดินชอปปิ้งของ ฝาก เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนมมากมาย ชมเจดีย์แบบทิเบต ส่วนด้านหลังของเมืองโบราณ เป็น ที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดทิเบต ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองคุนหมิง
16.00 ออกเดินทางสู่เมืองสิบสองปันนา โดยรถไฟความเร็วสูงลาว/จีน
20.00 เดินทางถึงเมืองสิบสองปันนา รับประทานอาหารเย็น มื้อ16 หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

วันที่ 7: เชียงรุ้ง(สิบสองปันนนา)-เวียงจันทน์-หนองคาย

เช้า - รับประทานอาหารเช้า มื้อ17 ณ ห้องอาหาร โรงแรม
08.00 ออกเดินทางกลับโดยนั่งรถไฟความเร็วสูง จาก สถานีรถไฟสิบสองปันนา
09.00 เดินทางถึงด่านโม่หาน
10.30 ออกเดินทางจากด่านโม่หาน ผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารหนังสือเดินทาง จากนั้นต่อที่ด่านบ่เต็น ตม.ลาว ตรวจเอกสารหนังสือเดินทางเข้าสู่ สปป.ลาว
12.00 น. นำคณะเดินทางต่อด้วยรถไฟสู่เวียงจันทน์ รับประทานอาหารเย็น มื้อ18 บนรถไฟ
17.00 น. เดินทางถึงสถนีรถไฟเวียงจันทน์ นำคณะเปลี่ยนรถเป็นรถบัสนำคณะเดินทางสู่ด่าน ตม. ลาว ผ่านขั้นตอนข้ามสู่ประเทศไทย กลับถึงฝั่งไทย
18.00 น. ส่งคณะที่หนองคาย................จบโปรแกรม
*********************************************************************
อัตรานี้รวม
-อาหาร ตามที่ระบุ
-โรงแรมที่พัก 6 คืน
-ไกด์ลาว+ไกด์จีน
-ตั๋วรถไฟ ตู้/รถบัส รับส่งและเที่ยว
-วงเงินประกันอุบัติเหตุ 1 ล้าน บาท/ท่าน
-สถานที่ท่องเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ทิปไกด์ คนรถ  กำหนด 100/ลูกค้า/คน/วัน
-มินิบาร์
-ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้